Regulamin warsztatów stacjonarnych

 1. Organizatorem warsztatów stacjonarnych jest Muzykącik Katarzyna Halasz z siedzibą w Lusówku przy ul. Rozalińskiej 1/1, NIP: 7881970379, REGON: 384930709, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy osoby zapisującej się na warsztaty stacjonarne, zwanej dalej Uczestnikiem.
 3. Zgłoszenie na warsztaty stacjonarne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności - w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Uczestnik rejestruje się na warsztaty z obowiązkiem zapłaty za nie osobiście lub przez placówkę finansującą dla niego warsztaty, na które się rejestruje.

§1 Postanowienia ogólne
 1. ZMinimalna liczba uczestników warsztatów to 15 osób. Liczba ta może ulec zmianie w szczególnych przypadkach, o których decyduje Organizator.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 4. Organizator lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów w kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.
§2 Zgłoszenie do udziału w warsztatach
 1. Zgłoszenia na warsztaty stacjonarne dokonywane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Lista warsztatów on-line dostępna jest w zakładce "Warsztaty stacjonarne". Po wyborze warsztatów należy przejść do formularza rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji na warsztaty stacjonarne Uczestnik powinien podać poniższe dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu.
 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty, w tym celu należy zgłosić taką potrzebę w polu "Informacje dodatkowe" w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury, tj. NIP, nazwę firmy oraz adres firmy.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie przyjęcia zapisu na warsztaty wraz z danymi do dokonania opłaty za warsztaty w tym opłaty wpisowej, tj. numer konta bankowego, nazwa odbiorcy oraz tytuł przelewu. Dopiero po dokonaniu opłaty wpisowej następuje potwerdzenie uczestnictwa w warsztatach.
§3 Płatności
 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie pełnej opłaty za warsztaty lub opłaty wpisowej.
 2. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji na warsztaty powinien jak najszybciej dokonać pełnej opłaty lub opłaty wpisowej przy użyciu danych przesłanych na adres e-mail po dokonaniu rejestracji.
 3. W przypadku wpłaty zaliczki pozostałą część kosztów warsztatów należy uregulować w gotówce w dniu warsztatów przed ich rozpoczęciem.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie otrzymania płatności, które jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach.
 5. Jeśli Uczestnik zgłosił potrzebę otrzymania faktury na firmę, zostaje ona przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail w osobnej wiadomości.
 6. W przypadku faktur dla placówek oświatowych możliwe jest wystawienie faktury z płatnością w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Prosimy o zaznaczenie tego w formularzu rejestracji w polu "Informacje dodatkowe".
 7. Odbiorca faktury jest zobowiązany do dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie.
§4 Materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnistwie w warsztatach
 1. Organizator dostarcza Uczestnikowi następujące materiały dydaktyczne:
  • opisy zabaw i aktywności,
  • partytury na intrumenty perkusyjne,
  • scenariusze zajęć umuzykalniających,
  • spis wykorzystanych utworów,
  • plansze do instrumentacji.
 2. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach w wersji drukowanej.
 3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie, wypożyczanie materiałów warsztatowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów. Dotyczy to również udostępniania ich w Internecie.
 4. Materiały dydaktyczne udostępniane Uczestnikom mają im służyć do codziennej pracy dydaktycznej z podopiecznymi.
 5. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów warsztatowych do prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, a także działalności komercyjnej z ich wykorzystaniem.
§5 Rezygnacja Uczestnika z warsztatów
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach nie później niż 14 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot poniesionych kosztów w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
 2. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 14 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 3. Uczestnik, który zrezygnował z warsztatów, a dokonał za nie opłaty, nie ma prawa do otrzymania materiałów warsztatowych.
§6 Odwołanie warsztatów przez Organizatora
 1. Jeśli warsztaty zostaną odwołane lub nie odbędą się z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłat za odwołane warsztaty w ciągu 14 dni od ogłoszenia odwołania warsztatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.