Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.muzykacik.pl, zwanego dalej: Serwisem Internetowym.
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Muzykącik Katarzyna Halasz z siedzibą w Lusówku przy ul. Rozalińskiej 1/1, NIP: 7881970379, REGON: 384930709, zwany dalej Muzykącik.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Muzykącik dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. Muzykącik zbiera informacje dotyczące osób korzystających z zasobów Serwisu Internetowego, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • rejestracji na warsztaty stacjonarne - w celu wykonania usługi, podstawa prawna: niezbędność do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rejestracji na warsztaty on-line - w celu wykonania usługi, podstawa prawna: niezbędność do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • korzystania z formularza kontaktowego - w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną, podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) - w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W przypadku rejestracji na warsztaty stacjonarne Uźytkownik podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • dane do faktury: NIP, nazwa firmy, adres firmy (opcjonalnie).
 4. W przypadku rejestracji na warsztaty on-line Uźytkownik podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • adres do wysyłki materiałów dydaktycznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie,
  • dane do faktury: NIP, nazwa firmy, adres firmy (opcjonalnie).
 5. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Uźytkownik podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 6. W przypadku korzystania z usługi biuletynu informacyjnego (newslettera) Uźytkownik podaje tylko adres e-mail.
 7. Przekazanie danych osobowych Muzykącikowi jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia realizację usług.
§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Muzykącik przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Muzykącika co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  • Podmioty przetwarzające. Muzykącik korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Muzykącika. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe;
  • Administratorzy. Muzykącik korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi logistyczne.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Muzykącik i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrauje się na warsztaty on-line, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji fizycznej wysyłki materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie firmie Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail Muzykącik będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 5. W przypadku skierowania żądania Muzykącik udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§3 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Muzykącikowi.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Muzykącik zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Muzykącik może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Muzykącik przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Muzykącik nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Muzykącik podlega.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Muzykącik może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Muzykącika, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Muzykącik nie będzie też wysyłał żadnych powiadomień.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Muzykącik ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Muzykącik spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Muzykącik nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§4 Zarządzanie bezpieczeństwem - kod dostępu
 1. Muzykącik zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie na podstawie certyfikatu SSL podczas przesyłania danych osobowych oraz uzyskiwania dostępu do warsztatów on-line w Serwisie Internetowym.
 2. Kod dostepu do warsztatów jest nadawany indywidualnie każdej osobie rejestrującej się na warsztaty on-line. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do warsztatów on-line osobom trzecim.